Izmene Pravilnika o ispitivanju motornih vozila sa pogonom na TNG

 U Službenom glasniku Republike Srbije od  16. decembra 2014. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila gde se u članu 5. dodaje  podtačka 3) koja glasi:

„3) komponente uređaja i opreme moraju biti međusobno usklađene prema smernicama proizvođača uređaja i opreme shodno karakteristikama motora.

Ovim  nedvosmisleno prestaja bilo kakva mogućnost slobodnog tumačenja sadržaja kompleta opreme za pogon vozila na tečni naftni gas  koji se ugrađuje u motorno vozilo. Jasno je definisano da komplet opreme mora odgovarati euro standardu i karakteristikama motora, kao i da dokumentaciju o usklađenosti  može izdati isključivo proizvođač opreme.