Servisiranje opreme za TNG u garantnom roku

U cilju ispunjenja tehničkih uslova propisanih uputstvom o održavanju opreme za TNG u garantnom roku, kako bi oprema pravilno funkcionisala, a vlasnici vozila mogli da ostvare prava navedena u garantnom listu,  neophodno je:

1. Pridržavati se servisnih intervala koje je proizvođač naveo u servisnoj knjižici,

2. U slučaju sprečenosti da se u predviđenom roku servisira oprema za TNG javiti se serviseru i prolongirati servisiranje do datuma kada to bude moguće ali sa maksimalnim odstupanjem od 2000 km pre ili posle predvidjenog roka navedenog u servisnoj knjižici.

Nepoštovanjem napred navedenog prestaje pravo garancije na ugrađenu opremu.