Auto gas

Ograničene rezerve fosilnih goriva, primarnih za pogon motornih vozila, u poslednjih nekoliko godina navode na grozničavo razmišljanje, istraživanja i postupke, koji će za rezultat imati uspešnu zamenu ove vrste energenata.
I pored velikog broja pionirskih pokušaja od kojih neki daju rezultate koji zaista obećavaju, ipak flotu vozila koja danas krstare svetskim putevima u 98 % slučajeva pogone goriva fosilnog porekla.
Veoma strogi ekološki kriterijumi, između ostalog, pažnju usmeravaju direktno na propan butan, mešavinu gasova, komercijalnog naziva tečni naftni gas (TNG).

I pored istraživanja palete drugih energenata, tečni naftni gas je ipak na automobilskoj sceni jedno od najvažnijih i najzastupljenijih faktora za modifikaciju motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovome značajno doprinosi i preporuka pojedinaca i organizacija koji se brinu o zdravlju ove planete da tečni naftni gas postane prioritetno alternativno gorivo.

Tečni naftni gas se dobija delom izdvajanjem iz prirodnog gasa što čini približno 60 % svetske proizvodnje i delom preradom nafte što čini približno 40 % svetske proizvodnje. Osnovne komponente komercijalnog TNG su propan i butan, a procentualni sadržaj ovih komponenti zavisi od temperaturnih uslova eksploatacije motora. Propan je lakše isparljiv i pogodniji je za hladnije regione i obrnuto. U našoj zemlji taj odnos približno je 50:50.

Tečni naftni gas je karakterističnog mirisa, nije otrovan ali svojim prisustvom istiskuje kiseonik, pa u većim koncentracijama čak može izazvati gušenje. Prilikom rukovanja treba biti oprezan da ne dođe u dodir sa kožom jer usled intenzivnog isparavanja lokalno izaziva promrzline.

Koristi se kao gorivo u industriji i domaćinstvu, ali upotreba za pogon motornih vozila ga, zbog izuzetnih osobina, zaista čini gorivom budućnosti. Ne stvara talog u radnom prostoru motora, poseduje veći oktanski broj od benzina, ima nižu tačku isparenja pa se bolje meša sa vazudhom i ima širu granicu upaljivosti, što omogućava da motori rade sa veoma siromašnom smešom. Ne stvara koroziju koju stvaraju aditivi koji služe za poboljšanje karakteristika benzina.

I pored, reklo bi se, opšte saglasnosti da je tečni naftni gas gorivo sa višestrukim prednostima, ipak zbog nepoznavanja elementarnih činjenica, kod jednog broja ljudi vlada predrasuda da se radi o veoma opasnom gorivu.
Transport, skladištenje i manipulacija  zaista su složeniji nego sa benzinom i dizel gorivom, ali ukoliko se poštuju elementarne norme, u potpunosti se otklanja rizik u svim fazama manipulacije i korišćenja ove vrste goriva.

Pogonsko gorivo motora SUS, da bi isti uspešno obavljali svoju funkciju, moraju zadovoljti veoma stroge kriterijume: lako obraazovanje kvalitetne smeše u svim režimima, a naročito pri niskim temperaturama; visoka energetska svojstva; povoljne antidetonacione karakteristike; hemijska stabilnost, netoksičnost, antikorozivnost, manje zahtevno skladištenje i  transport, prihvatljiva cena itd.
Ako se sve ovo ouzme u obzir a imajući u vidu činjenicu da ni jedna danas poznata vrsta goriva u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijuma, može se zaključiti da tečni naftni gas i pored nekih nedostataka ipak predstavlja jednu od najpovoljnijih varijanti za pogon motora SUS.

Proizvođač opreme  Zavoli je renomirana italijanska firma koja je lider u ovoj oblasti. Prateći razvoj autoindustrije, ulaže velike napore da se za svaku generaciju sistema ubrizgavanja goriva u automobilskim motorima razvije adekvatan sistem ubrizgavanja gasa. Softverska podrška je najosetljiviji deo u ovim sistemima, time je i najskuplji i sa najvišim procentom učestvuje u ukupnim troškovima proizvodnje opreme. I pored svega ovoga fabrika Zavoli istrajava u tome da paketi opreme budu podržani  softverom najvišeg mogućeg kvalita, što za ukupan rezultat ima vrhunsku opremu koja zadovoljava najstrožije kriterijume i potrebu najzahtevnijih sistema ubrizgavanja savremenih motora.
                    
Zavoli Gas Point  Srbija je  udruženje ovlašćenih servisa koji ugrađuju i servisiraju opremu za pogon motornih vozila na tečeni naftni gas renomiranog italijanskog proizvođača Zavoli.
Udruženje je nastalo na bazi ideje da se tržištu ponudi usluga najvišeg kvaliteta, kako po pitanju izbora proizvođača i ugradnje opreme, tako i po pitanju servisiranja iste. Naime, u svim servisima koja čine ovo udruženje na teritoriji Srbije, klijentima se pruža adekvatna usluga ugradnje originalne opreme sa ujednačenim cenama, garantovanim kvalitetom i mogućnošću servisiranja opreme u bilo kom servisu pod istim uslovima u garantnom i vangarantnom roku. 

U kreiranju poslovne politike, GasPoint Srbija, se rukovodio potrebama dela tržišta koje isključivo i beskompromisno traži najviši kvalitet opreme i usluge za odgovarajuću cenu.

Rigorozni uslovi definisani ugovorom koje moraju ispunjavati servisi koji apliciraju za članstvo u ovom udruženju (stručna kvalifikacija zaposlenih, tehnička opremljenost servisa, odnos prema kupcu, poslovna politika...) garancija su da će korisnik usluga u bilo kom servisu na teritoriji  Srbije biti u potpunosti zaštićen od bilo kakve mogućnosti da ne bude u potpunosti informisan pre donošenja odluke  i da nakon donošenja iste za svoj novac ne dobije baš ono što očekuje.

24-časovna tehnička podrška podrazumeva da u svakom momentu u toku 24 časa ukoliko za to zaista postoji potreba klijenti mogu telefonom kontaktirati servis koji održava njihovo vozilo i zatražiti pomoć. Pomoć se sastoji u savetu šta u tom momentu treba da uradi, ukoliko je to moguće, ili direktnoj pomoći, izlaskom na teren, ovog ili drugog servisa Zavoli GasPoint Srbija u čijoj se blizini vlasnik vozila trenutno nalazi.

Jedan od ciljeva Zavoli Gas Point Srbija jeste da svojom poslovnom politikom i odnosom prema kupcu, da značajan doprinos artikulisanju upotrebe tečnog nafnog gasa u našoj zemlji, kako po pitanju uvoza tako i po pitanju distribucije i ugradnje opreme, za šta se stvaraju potrebne zakonske predpostavke definisane u novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Dakle u pitanju je interes da se  doprinose pravilima igre koja će zaštićenom, ali u ovom momentu „zbunjenom“ kupcu, pružiti svu moguću podršku i pomoći mu da izabere, po njegovim merilima, najboljeg servisera i opremu za ugradnju u svoj automobil.